ปิศาจกระซิบรัก / The Darkest Whisper (Lords of the Underworld, #4) Gena Showalter

ISBN:

Published:

Paperback

403 pages


Description

ปิศาจกระซิบรัก / The Darkest Whisper (Lords of the Underworld, #4)  by  Gena Showalter

ปิศาจกระซิบรัก / The Darkest Whisper (Lords of the Underworld, #4) by Gena Showalter
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 403 pages | ISBN: | 4.77 Mb

ซาบินซึงถูกปิศาจแหงความเคลือบแคลงสิงสูอยู ทำลายความมันใจของผูคนอยางไมตังใจ...แมกระทังคูรักทีไวเนือเชือใจทีสุด ดังนัน นักรบอมตะชนผูนีจึงใชชีวิตอยูกับสนามรบแทนหองนอน เขาสนใจแตชัยชนะเทานัน...จนกระทังไดพบกับเกวนโดลิน เพียงไดลิมรสสาวสวยผมแดงเพียงครังเดียวMoreซาบินซึ่งถูกปิศาจแห่งความเคลือบแคลงสิงสู่อยู่ ทำลายความมั่นใจของผู้คนอย่างไม่ตั้งใจ...แม้กระทั่งคู่รักที่ไว้เนื้อเชื่อใจที่สุด ดังนั้น นักรบอมตะชนผู้นี้จึงใช้ชีวิตอยู่กับสนามรบแทนห้องนอน เขาสนใจแต่ชัยชนะเท่านั้น...จนกระทั่งได้พบกับเกว็นโดลิน เพียงได้ลิ้มรสสาวสวยผมแดงเพียงครั้งเดียว เขาก็ปรารถนามากกว่านั้น...เกว็นคิดอยู่เสมอว่าหล่อนหลงใหลผู้ชายใจดีที่จะไม่ปลุกเร้าด้านมืดในตัวหล่อน แต่เมื่อซาบินปลดปล่อยหล่อนจากที่คุมขัง การต่อสู้กับศัตรูเพื่อแย่งชิงการเป็นเจ้าของกล่องแพนโดร่าแทบไม่มีความหมายอะไรเลยเมื่อเทียบกับการต่อสู้เพื่อไม่ให้ตกหลุมรัก...Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ปิศาจกระซิบรัก / The Darkest Whisper (Lords of the Underworld, #4)":


jmce-piraeus.eu

©2009-2015 | DMCA | Contact us